Ramon J. Batalla

Catedràtic d'Universitat

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Catedràtic d'Universitat TC

Àrea coneixement: Geografia Física

Despatx: ETSEA, Edifici 3, Despatx 2.13

Telèfon: 973 702 676

E-mail: ramon.batalla@udl.cat

www.fluvialdynamics.com

Investigador Sènior adscrit a l'Institut Català de recerca de l'Aigua (ICRA)

http://www.icra.cat/recursos-i-ecosistemes

Professor Ad-Honorem de la Universidad Austral de Chile

http://www.forestal.uach.cl/instituto/conservacion-biodiversidad-territorio/laboratorios.php

Coordinador del Màster Interuniversitari de Gestió de Sòls i Aigües

Docència (assignatures) Curs 2021/22

  • 12188 Gestió dels recursos hídrics
  • 12192 Processos hidromorfològics i linològics
  • 12193 Riscos hidrológics
  • 12193 Conservació i restauració de medis acuàtics
  • 12194 Conservació i restauració de medis aquàtics
  • 12420 Medi ambient, economia i societat en àrees de muntanya
  • 12433 Gestió hidrològica
  • 101161 Geografia Física
  • 101162 Mètodes per a l'estudi del medi físic
  • 700002 Geografia Física (UOC)

Activitat de recerca

Ramon J. Batalla és geomorfòleg fluvial. Doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona (1993) i, des de febrer de 1999 Professor Titular de Geografía Física a la Universitat de Lleida. Responsable del Grup de Recerca en Dinàmica Fluvial -RIUS (Ref. 2014SGR645, Govern de Catalunya) i Investigador Sènior Cap de la Línia de Processos Hidrològics de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). Ha desenvolupat recerca i docència durant més de 25 anys sobre Hidrologia Fluvial i Geomorfologia, començant a la Universitat de Barcelona (1990-1994) i durant estades de recerca a la Freie Universität Berlin (1995-1996), la University of California, Berkeley (2000 i 2001), i la Universidad Austral de Chile (2016 i 2017), i durant estades més curtes a diverses universitats d'Europa i Amèrica del Nord. La principal especialització és en Geomorfologia Fluvial, amb recerca sobre mesura i modelització dels processos fluvials, especialment el transport de sediments en rius regulats i no-regulats, Eco-Geomorfologia i anàlisi del risc de riuades i inundacions. Ha publicat més de 125 articles de recerca originals en revistes internacionals i nacionals revisades per experts, i he editat 40 capítols de llibres. Ha participat (en qualitat d’IP i/o participant) en 30 projectes competitius i xarxes de recerca finançats, entre d'altres, pels diversos ministeris (Educació, Ciència, Economía i Competitivitat), la Unió Europea, l'Agència Nacional de Recerca Ambiental (NERC, Regne Unit), la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Alemanya) i la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONYCIT, Xile). Ha dirigit i co-dirigit 12 tesis doctorals i dues més estan en curs. És responsable de les conques experimentals de la Ribera Salada (des de 1998) i de les conques d'Isabena (des de 2001), així com de les investigacions al Baix Ebre (2002-2012), per controlar els fluxos i processos sedimentaris a les conques mediterrànies. Ha col·laborat activament mitjantçant contractes recerca amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua, i amb empreses de serveis hidràulics i de consultoria en múltiples projectes aplicats en l’àmbit fluvial.

Publicacions

Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?hl=en&pli=1&user=PlAm6wUAAAAJ

ORCID: 0000-0001-8454-2314       

Scopus Author ID: 6602576751       

Researcher ID: L-5572-2014

   Darrera modificació: