Docència en Màsters

 Descarregar Pdf
 • 102516 Ciències de la terra
 • 102517 Ecologia i gestió mediambiental
 • 102520 Bases de la producció vegetal
 • 102528 Topografia, SIG i Teledetecció
 • 102540 Pràctiques integrades: enginyeria i gestió de la producció agropecuària
 • 102544 Pràctiques intetgrades: enginyeria i gestió en hortofructicultura i jardineria
 • 102545 Pràctiques integrades: enginyeria i gestió
 • 102546 Pràctiques integrades: enginyeria i gestió alimentària
 • 102568 Planificació territorial i paisatgisme
 • 102573 Tecnologies de producció vegetal
 • 102593 Eficiència energètica i energies renovables
 • 14412 Gestió del territori i dels recursos agraris
 • 11013 Optimització de la producció porcina
 • 12177 Estudi de sòls
 • 12178 Sistemes d'informació de sòls
 • 12180 Interaccions sòl-aigua-planta-atmosfera
 • 12182 Processos de degradació i rehabilitació de sòls
 • 12183 Ecologia del sòl
 • 12184 Gestió de residus i valorització a través del sòl
 • 12198 Gestió i maneig de l'aigua del reg
 • 12199 Maneig del sòl, fertilització i pertorbacions ambiental
 • 12250 Tecnologia de sòls
 • 12720 Entomologia agrícola

 

 • 102424 Topografia, SSIG i Teledetecció
 • 102440 Planificació territorial i ambiental
 • 103011 Energies renovables en el medi forestal
 • 103013 Gestió ambiental de l'activitat forestal
 • 103014 Instruments de planificació territorial
 • 103025 Política ambiental
 • 12177 Estudi de sòls
 • 12179 Avaluació de sòls, gestió d'espais naturals i ordenació del territori
 • 12180 Interaccions sòl-aigua-planta-atmosfera
 • 12181 Qualitat de sòls i aigües
 • 12182 Processos de degradació i rehabilitació de sòls
 • 12183 Ecologia del sòl
 • 12184 Gestió de residus i valorització a través del sòl
 • 12185 Característiques i efectes dels contaminants
 • 12186 Tractament i reutilització d'aigües
 • 12187 Sòls contaminats i tècniques de sanejament
 • 12188 Gestió dels recursos hídrics
 • 12189 Avaluació i tecnologia de regadius
 • 12190 Mapa de sòls, elaboració, interpretació i avaluació
 • 12191 Riscos geològics i restauració ambiental
 • 12192 Processos hidromorfològics i limnològics
 • 12193 Riscos hidrològics
 • 12194 Conservació i restauració de medis acuàtics
 • 12195 Avaluació i gestió de sistemes naturals i forestals
 • 12196 Maneig de sòls en sistemes silvopastorals
 • 12197 Pertorbacions i rehabilitació de sòls
 • 12198 Gestió i maneig de l'aigua de reg
 • 12199 Maneig del sòl, fertilització i pertorbacions ambientals
 • 12250 Tecnologia de sòls
 • 11013 Optimització de la producció porcina
 • 11907 SIG i Teledetecció
 • 11915 Estudi individual en ciències del sòl i cicles de l'aigua
 • 11919 Estudi individual en operacions forestlas i indústries
 • 11376 Geographic information systems and remote sensing
 • 11378 Environmental impact assessment in forestry operations and industries
 • 11384 River rehabilitation and restoration
 • 11385 Surface hidrology and soil conservation
 • 11442 Special topics in effects of fire on soil sciences
 • 11446 Writing and publishing a scientific paper
 • 12750 Ecosistemes i ecofisiologia de fruiters
 • 12752 Maneig de la vegetació, la fructificació i la qualitat
 • 12755 Ús eficient dels recursos de producció

 

 

 • 14520 Generació i distribució de l'energia
 • 102107 Química
 • 102118 Tecnologies del medi ambient i sostenbilitat
 • 14546 Projectes en empresa I
 • 14547 Projectes en empresa II
 • 12420 Medi Ambient, economia i societat en àrees de muntanya
 • 12421 Eines de planificació i gestió de les àrees de muntanya
 • 12433 Gestió hidrològica
 • 12720 Entomologia agrícola
 • 12722 Productes fitosanitaris
 • 12741 Biologia vegetal aplicada a la protecció de cultius
 • 12743 Introducció a la metodologia de la investigació científica
 • 12744 Química ecològica
 • 12745 Tècniques de distribució de productes fitosanitaris
 • Anar a la pàgina web del Màster

 

   Darrera modificació: